Quy định Công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

Print

Khoa Khoa học Chính trị xin Thông báo về Quy định Công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐHCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

     1. Quy định này Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên (SV) trình độ đại học hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét và công nhận tốt nghiệp.

     2. Quy định này áp dụng đối với SV các ngành, khóa đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).  

>> Xem chi tiết về  Quy định Công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy.