V/v Mở lại website kế hoạch học tập

Print

Hiện nay, công tác đăng ký học phần của học kỳ 2, năm học 2016-2017 đã hoàn thành. Để chuẩn bị số liệu mở lớp phục vụ cho việc đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2016-2017 và học kỳ 1, năm học 2017-2018, đồng thời hỗ trợ SV có nhu cầu điều chỉnh lại kế hoạch học tập, Trường thông báo kế hoạch như sau:

>> Xem chi tiết