Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường Đại học Cần Thơ năm 2017

Print

Kính mời Thầy Cô và các bạn Sinh viên xem kế hoạch tại đây