Thông tin đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy khoa

Print

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT/TW ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Chính Trị “ Về việc Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 12-HD –BTCTU, ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ban tổ chức Thành ủy, thành phố Cần Thơ; Hướng dẫn số 15-HD/BTCĐU của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đảng ủy Khoa khoa học chính trị đã hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Sau hơn 10 ngày, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khoa đã tổ chức thành công đại hội chi bộ. Kết quả như sau:  

  1. Đ/c Trần Thanh Quang: được bầu lại làm Bí thư chi bộ NHững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.  
  2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi: được bầu lại làm Bí thư chi bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh.  
  3. Đ/c Lê Thị Út Thanh: được bầu làm Bí thư chi bộ Đường lối cách mạng của ĐCSVN.  
  4. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Lựu: được bầu làm Bí thư chi bộ sinh viên.  

Sau đây là một số hình ảnh đại hội các chi bộ: