Ban chủ nhiệm

Print

1. Lê Ngọc Triết

Chức vụ:   Quyền Trưởng Khoa

Công việc: Phụ trách chung, Nhân sự của Khoa

       Phụ trách Đào tạo, phong trào.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Trần Văn Hiếu

Chức vụ:    Phó trưởng Khoa

Công việc: Phụ trách nghiên cứu Khoa học, Cơ sở vật chất.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it