Nhân sự Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Print

Danh sách Cán bộ thuộc Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. ThS. GV. Nguyễn Thị Kim Chi  (MSCB: 01009)

 Chức vụ: Trưởng Bộ môn

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. TS. GV. Phạm Văn Búa    (MSCB: 01028)

 Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. ThS. GV. Nguyễn Xuân Hương   (MSCB: 01991)

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. ThS. GV. Lê Thị Thúy Hương   (MSCB: 02125)

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. ThS. GV. Lê Thị Bích Diễm  (MSCB: 00726)

 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. ThS. GV. Nguyễn Ngọc Cẩn  (MSCB: 02741)

       E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it