Nhân sự Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Print

Danh sách Cán bộ thuộc Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. ThS. GV. Lê Thị Út Thanh  (MSCB: 02183)

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. TS. GVC. Lê Duy Sơn    (MSCB: 00716)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. TS. GVC. Trần Văn Hiếu   (MSCB: 00707)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. TS. GV. Phan Thị Phương Anh   (MSCB: 01885)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. ThS. GV. Trần Hồng Trang    (MSCB: 02217)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. ThS. GV. Đinh Thị Chinh   (MSCB: 01761)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. ThS. GV. Nguyễn Thị Thúy Lựu  (MSCB: 02320)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. ThS. GV. Nguyễn Thị Kim Quế    (MSCB: 02213)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. ThS. GV. Đồng Thị Kim Xuyến    (MSCB: 02332)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10. ThS. GV. Võ Hữu Ngọc    (MSCB: 02756)

      E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it