Nhân sự Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin

Print

Danh sách Cán bộ thuộc Bộ môn Những Nguyên lý Cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin:

1. ThS. GVC. Phan Văn Thạng  (MSCB: 00719)

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ThS. GVC. Trần Thanh Quang   (MSCB: 00712)

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. TS. GVC. Đinh Ngọc Quyên  (MSCB: 00713)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. ThS. GV. Đặng Thị Kim Oanh      (MSCB: 01993)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. TS. GVC. Lê Ngọc Triết    (MSCB: 00721)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. ThS. GVC. Trần Thị Tuyết Hà    (MSCB: 01544)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. ThS. GV. Mai Phú Hợp    (MSCB: 01772)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. ThS. GV. Trần Thị Như Tuyến  (MSCB: 02123)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. ThS. GV. Nguyễn Thị Đan Thụy  (MSCB: 01990)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10. ThS. GV. Phan Văn Phúc  (MSCB: 01640)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11. ThS. GV. Nguyễn Thành Nhân  (MSCB: 01773)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12. ThS. GV. Nguyễn Khánh Linh   (MSCB: 02122)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13. ThS. GV. Nguyễn Thị Bạch Tuyết   (MSCB: 02215)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14. ThS. GV. Hồ Thị Hà  (MSCB: 02214)

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it