Công đoàn Khoa

Print

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

 

  1. Trần Thanh Quang  (MSCB: 00712)

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khoa

Số điện thoại: 01679.385.862   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Trần Thị Kim Pha  (MSCB: 01217)

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0918.211.522   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Trần Hồng Trang  (MSCB: 02217)

Chức vụ: Ủy viên BCH Công đoàn

Phụ trách nữ công.

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

 

  1. Trần Thị Tuyết Hà  (MSCB: 2215)

Chức vụ: Tổ trưởng

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      * Tổng số Đoàn viên Công đoàn là 15, trong đó có 08 nữ

 

TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Nguyễn Xuân Hương   (MSCB: 1991)

Chức vụ: Tổ trưởng

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      * Tổng số Đoàn viên Công đoàn  là 05, trong đó có 04 nữ.

 

TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Nguyễn Thị Kim Quế  (MSCB: 2213)

Chức vụ: Tổ trưởng

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      * Tổng số Đoàn viên Công đoàn là 09, trong đó có 07 nữ.

 

TỔ CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG KHOA

 

Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh  (MSCB: 2132)

Chức vụ: Tổ trưởng

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      * Tổng số Đoàn viên Công đoàn là 05, trong đó có 04 nữ.