Nhân sự văn phòng khoa

Print

  1. Lê Nguyễn Ngọc Huỳnh     (MSCB: 02132)

Chức vụ: Chánh văn phòng

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Lê Thu Thủy      (MSCB: 02553)

Chức vụ: Trợ lý Giáo vụ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Trần Thị Kim Pha    (MSCB: 01217)

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách thư viện

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Phạm Công Thiện      (MSCB: 02558)

Chức vụ: Trợ lý thiết bị

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  1. Huỳnh Thị Nga      (MSCB: 02411)

Nhân viên phục vụ