Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I- GIỚI THIỆU CHUNG

      Bộ môn Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba Bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học Chính trị, được tái thành lập vào tháng 07 năm 2021.

      Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần đại cương trong toàn trường và học phần đào tạo chuyên ngành của Khoa, bao gồm: Cử nhân Giáo dục công dân, Cử nhân Triết học, Cử nhân Chính trị học. Bộ môn có nhiệm vụ xây dựng nội dung giảng dạy học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng, giới thiệu tài liệu tham khảo và nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, Bộ môn còn triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch học tập nâng cao trình độ, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu của Khoa và Nhà trường.

II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

      Bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học thực hiện chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học với những nhiệm vụ cụ thể như sau:

      Về giảng dạy, Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học đối với tất cả sinh viên của Trường, bao gồm hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, từ xa, gắn với nhiệm vụ xây dựng đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng, phân công giảng dạy, đánh giá cán bộ và đề nghị thi đua khen thưởng hàng năm.

      Về nghiên cứu khoa học, Bộ môn giao nhiệm vụ cho giảng viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở địa phương, trong nước và quốc tế; viết các bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và tham gia Hội thảo khoa học, xuất bản giáo trình…

III. CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

  1. Giảng dạy học phần đại cương:

            - Kinh tế chính trị Mác-Lênin
            - Chủ nghĩa xã hội khoa học

  1. Giảng dạy học phần chuyên ngành:

            - Lịch sử học thuyết kinh tế
            - Quyền lực chính trị
            - Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị
            - Phương pháp nghiên cứu khoa học
            - Thống kê khoa học xã hội
            - Chủ nghĩa Mác về sở hữu và cách mạng khoa học công nghệ
            - Thể chế chính trị thế giới đương đại
            - Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
            - Những vấn đề thời đại ngày nay
            - Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
            - Chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học

IV- NHÂN SỰ BỘ MÔN

Nhân sự bộ môn Kinh tế Chính trị và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học:

TT Họ và Tên MSCB Ghi chú E-mail
1 TS. Phan Văn Phúc 001640 Trưởng Bộ môn pvphuc@ctu.edu.vn
2 ThS. Phan Văn Thạng 000719 Phó trưởng Bộ môn pvthang@ctu.edu.vn
3 TS. Trần Văn Hiếu 000707 P. Trưởng khoa, GV Cao cấp tvhieu@ctu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Kim Quế 002213 Giảng viên ntkque@ctu.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 002215 Giảng viên ntbtuyet@ctu.edu.vn
6 ThS. Trần Hồng Trang 002217 Giảng viên thtrang@ctu.edu.vn

 

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Chính trị học

Công khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Giáo dục Công dân

Thông báo

Số lượt truy cập

1159317
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
44
2491
3441
1159317

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 02923.872.006. Email: kkhct@ctu.edu.vn